Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

Charyzmat

„Tak jak każdy dar duchowy, który służy zbudowaniu wspólnoty Kościoła, ma swoje źródło w Duchu Świętym. Rysy świętości Franciszka z Asyżu przyczyniły się do ukształtowania charyzmatu franciszkańskiego.”

REGUŁA


„Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.” – Święty Biedaczyna z Asyżu”

ewangelia i krzyż

„W centrum życia jest Jezus i sposób życia, który On nam zostawił w swojej EWANGELII.
Fundamentem Dobrej Nowiny jest KRZYŻ prezentujący miłość Tego, kto na nim się ofiaruje. Sam strój Brata Mniejszego nakierunkowuje na ten zbawczy znak. Habit wyobraża krzyż, przypominając każdemu ubranemu w niego, że życie naśladowcy ma być obleczeniem się w krzyż.”

CHARYZMAT - Istota

Brat Mniejszy stara się wprowadzać Ewangelię w życie drogą rad ewangelicznych – w zgodzie ze złożonymi ślubami. One naświetlają właściwą drogę wzrostu w miłości do Boga i drugiego człowieka. POSŁUSZEŃSTWO uczy przyjmowania nieraz wymagającej woli Boga za swoją. Życie BEZ WŁASNOŚCI pomaga dostrzegać kruchość rzeczy materialnych.

REGUŁA

CZYSTOŚĆ to odkrywanie piękna relacji z drugim człowiekiem, w której najważniejsze są wartości niewidoczne dla oczu.
Bóg zbawia we WSPÓLNOCIE, dlatego bracia żyjąc razem prowadzą się wspólnie do najistotniejszego celu jakim jest świętość. Komunia z człowiekiem nie jest możliwa do zrealizowania bez trwania w Komunii z Bogiem. Wyjątkowa wartość EUCHARYSTII zaprowadziła św. Franciszka do praktycznego wniosku, że każdy powinien znaleźć się w rękach Boga. Komponentem życia  wspólnotowego
musi stać się UNIŻENIE, bez którego nie jesteśmy w stanie poznać prawdy o sobie i swoim miejscu wśród ludzi. Święty Franciszek dobitnie wyraża to słowami: Człowiek jest tym tylko, czym jest w oczach Boga i niczym więcej.

Piękno stworzenia

Zachwyt nad pięknem stworzenia nie może stać się jedynie sentymentem; piękno skryte w stworzeniach mobilizuje Brata Mniejszego do wnoszenia swoją osobą wszędzie, gdziekolwiek nogi go poniosą, pokoju i dobra.