Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie

DUSZPASTERSTWO SAKRAMENTALNE

   Sakramenty święte to znaki i narzędzia, za pośrednictwem których Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa-Głowy, w Kościele, który jest Jego Ciałem. Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1210


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

  Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierająca dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzenia jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: ,,Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie''. (Katechizm Kościół Katolickiego, Pallottinum 1999, s. 298).

W naszej parafii chrztu św. udzielamy zwyczajnie dzieciom naszych parafian. Parafianinem jest ten, kto posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie na terenie naszej parafii.

Można ochrzcić dziecko w naszym kościele także pochodzące spoza naszej parafii – ale tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Księdza Proboszcza swojej parafii.

Sakramentu chrztu udzielany jest w naszym kościele w dowolną niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 11:00. W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony za zgodą Ojca Proboszcza w innym terminie.

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

- Miesiąc przed planowanym chrztem – przynajmniej jedno z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz z świadectwem urodzenia dziecka i innymi potrzebnymi dokumentami.

- W kancelarii zostaje spisany formularz zgłoszenia dziecka do Chrztu, z którego dane zostają wpisane do Księgi Chrztów.

- Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego – podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, datę i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.

- Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązania przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się faktycznie mieszka. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia osoba nie może zostać dopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego.

- Rodzice i chrzestni, jeżeli nie mają ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale nie mające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące z sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie).

- W dniu chrztu należy przybyć do kancelarii parafialnej ok. 15 minut przed Uroczystością.

- Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.

- W czasie Mszy św. należy przystąpić do komunii św.  - dobrze jest ofiarować Komunię św. w intencji dziecka.

- Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę urodzin lub chrztu św. - udzielone zostanie wówczas specjalne błogosławieństwo dla dziecka i jego rodziców na zakończenie Mszy św.

- Dzieci chore znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci chrzcimy o każdej porze.


Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

- Ukończony 16 rok życia,

- osoba po bierzmowaniu,

- posiadająca zaświadczenie z swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii),

- osoba, które żyje w sakramentalnym związku małżeńskim (osoby na ślubie cywilnym czy w konkubinacie nie mogą zostać chrzestnymi).